« Back

Обща генетика - конспект за освободените

Медицинска биология

Студентите, представили се с отличен успех на писмените текущи изпитвания по генетика по време на упражненията в хода на семестъра, могат да се освободят от изпит след събеседване по въпроси от по-долу посочената програма.

Молекулни основи на наследствеността
Нуклеиновите киселини - носители на наследствената информация. Строеж и свойства на нуклеиновите киселини. Генетичен материал при вируси и прокариоти. Модели на репликация на ДНК. Генетичен код. Транскрибция и транслация на генетичната информация. Регулация на генната активност.

Основи на популационната генетика
Структура и полиморфизъм на популациите. Генофонд и генотипна структура. Начина на размножаване и генотипната структура на популациите - апомиксни и панмиксни популации. Равновесие в панмиксната популация - закон на Харди-Вайнберг. Фактори, променящи генотипната структура.

14.01.2013г.
гр. Пловдив
проф. Евгения Иванова
(..........................)